• +357 22849849
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Policies

Policies

  1. Εκσυγχρονισμός/ μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Σχολικών Εφορειών

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη ανθρωπότητα με την νέα τεχνολογία, την ανταγωνιστικότητα υπηρεσιών και αγαθών,  καθιστούν αναγκαία την αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου σκέψης στις δημόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να εκσυγχρονίζονται και να εξελίσσονται προς όφελος των πολιτών αλλά και των εργαζομένων σε αυτές.

 

Τα περισσότερα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας και οι Σχολικές Εφορείας λειτουργούν με δομές και διαδικασίες που υπήρχαν από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις ανά το παγκόσμιο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την εργασία, όπως η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, νέων μεθόδων οργάνωσης, δεν έχουν τύχει εφαρμογής ή καθυστερούν και εφαρμόζονται ετεροχρονισμένα. Επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός σε μια νέα ορθολογιστική βάση με αξιοποίηση του προσωπικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να υπάρχει όφελος τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τους εργαζόμενους.  Ο εκσυγχρονισμός/ μεταρρύθμιση πρέπει να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξυπηρετεί συμφέροντα μιας μερίδας σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και σε βάρος των εργαζομένων. Ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων οδηγεί σε σύγκρουση των διαφόρων υπηρεσιών η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα.  Η ΟΕΚΔΥ είναι έτοιμη να συζητήσει θέματα μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού προς όφελος της κοινωνίας γενικότερα και των εργαζομένων / μελών της. 

 

Η επικείμενη μεταρρύθμιση των Σχολικών Εφορειών δεν πρέπει να είναι αντικείμενο πάρε- δώσε αλλά να γίνει με τρόπο που να βελτιώνεται ο τρόπος λειτουργίας προς το συμφέρον της εκπαίδευσης, να γίνεται ορθή αξιοποίηση των πόρων με σεβασμό προς τους εργαζόμενους και την συλλογική σύμβαση που καθορίζει τους μισθούς και όρους απασχόλησης τους. 

 

  1. Νέα τεχνολογία και ψηφιοποίησης

Με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης θα βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των Σχολικών Εφορειών. Η ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών μπορούν να συνδυαστούν με θέσεις εργασίας καλύτερης ποιότητας, βελτίωσης μισθών και ωφελημάτων.  Συνήθως οι επαναλαμβανόμενες εργασίες αντικαθίστανται από πιο εξειδικευμένα καθήκοντα και είναι εδώ που απαιτείται η συνεχείς εκπαίδευση του προσωπικού και η προσαρμογή καθηκόντων για χρήση της νέας τεχνολογίας. Η προσαρμογή καθηκόντων να γίνεται θεσμοθετημένα με διάλογο μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών και όπου απαιτείται, με βελτίωση των θέσεων εργασίας  και με τα ανάλογα οφέλη/κίνητρα για τους εργαζόμενους.

 

  1. Βελτίωση Παραγωγικότητας

Η παραγωγικότητα είναι ένας από του σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της όποιας επιχείρησης ή οργανισμού ή ακόμη και την οικονομία ενός κράτους.

Στο Δημόσιο Τομέα η παραγωγικότητα είναι αρνητική και αυτό αυξάνει το κόστος λειτουργίας της κρατικής μηχανής. Η παραγωγικότητα στην Δημόσια Υπηρεσία  είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν κάποιοι για να προωθήσουν της ιδιωτικοποιήσεις και να μειωθούν οι θέσεις και τα ωφελήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο.

 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας θα έχει θετική επίδραση και θα προσφέρει σε όλους σημαντικά οφέλη τόσο στο κράτος, τους πολίτες, όσο και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα. Τα κίνητρα για τους εργαζόμενους είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έναντι του ιδιωτικού τομέα και στην συνέχεια η βελτίωση των μισθών και ωφελημάτων σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εργασιών και υπηρεσιών των κυβερνητικών τμημάτων. Για τους πολίτες τα οφέλη θα είναι σημαντικά γιατί θα έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση από την Δημόσια Υπηρεσία με το λιγότερο κόστος. Η υγιής συνύπαρξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα βελτίωση σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας προς όφελος όλων των πολιτών.  

 

  1. Ίση μεταχείριση στο εργασιακό χώρο

Η ίση μεταχείριση στο εργασιακό χώρο πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς καμία διάκριση. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στο Δημόσιο Τομέα και πρέπει να συμβάλουν όλοι για την αντιμετώπιση του ώστε να εξαλειφτούν οι οποιεσδήποτε διακρίσεις. Η συνεχιζόμενη εφαρμογή απασχόλησης των εκπαιδευτικών με την μορφή της αγοράς υπηρεσιών είναι παράδειγμα άνισης μεταχείρισης και απαράδεκτης συμπεριφοράς από το κράτος.  Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί βασική πολιτική της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και την ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας.

 

  1. Προσέλκυση και οργάνωση εργαζομένων στις συντεχνίες

Η δύναμη της ΟΕΚΔΥ είναι τα μέλη της οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, τις σχολικές εφορείες, τις βρετανικές βάσεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Για να μπορεί να ενεργεί ποιο δυναμικά και αποτελεσματικά η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους μέλη της και να βελτιώνει το βιοτικό τους επίπεδο, απαιτείται η ενίσχυση του αριθμού των μελών της. Η συσπείρωση, η κοινή δράση περισσότερων εργαζομένων στην συνδικαλιστική τους οργάνωση αυξάνει την διαπραγματευτική δύναμη και επιρροή προς το συμφέρον των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα. Η ΟΕΚΔΥ είναι το κύριο στήριγμα των εργαζομένων για την στην εξάλειψη των διακρίσεων στο εργασιακό χώρο και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο χώρο να ενταχθούν στη οργανωτική της δύναμη για βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και την κοινωνίας γενικότερα.

 

Αποστολή της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ είναι η οργάνωση και συνένωση όλων των εργαζομένων στους τομείς που καλύπτει η Ομοσπονδία  με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τους, την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης στους χώρους εργασίας,  και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους.  Επιδιώκει επίσης την εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων που ανήκουν στη δύναμη των Σωματείων μελών της, της ελεύθερης επιλογής εργασίας, προσωπικής ασφάλειας, και της ελεύθερης διαπραγμάτευσης των όρων απασχόλησης. Προωθεί πολιτικές και ενέργειες για τη βελτίωση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργαζομένων.  Παρέχει πληροφόρηση προς τα μέλη της σε τακτή βάση για όλα τα θέματα που τους επηρεάζουν και προωθεί τη δημιουργία σχεδίων και μηχανισμών για την οικονομική και  κοινωνική ευημερία των μελών της.

 

Ενεργεί για ενδυνάμωση των σχέσεων της τόσο με τα μέλη όσο και με τους εργοδότες στοχεύοντας  στη δημιουργία συνθηκών και μηχανισμών επίλυσης όλων των εργατικών διαφορών που προκύπτουν στους χώρους που δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία και τα Σωματεία της. Συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τους Δημόσιους Οργανισμούς,  για τη βελτίωση της παραγωγικότητας με σκοπό την παροχή προσβάσιμων και ποιοτικών Δημοσίων Υπηρεσιών για όλους τους πολίτες

Attachments:
Download this file (Έκθεση Δράσης ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ 2015-2019.pdf)Έκθεση Δράσης της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ τα έτη 215-2019[Η έκθεση δράσης περιλαμβάνει τα επιτεύματα και τις δραστηριότητες της ΟΕΚΔΥ στην τετραετία 2015-2019]9981 kB